Rosenkransbønnen

Rosary
From the diary of s. Faustyna:
Praise the Lord for everything and praise His mercy, for His goodness has no end. Everything will pass away, and you have no limit to His mercy; although anger comes to measure, you have no measure in mercy. Oh my God, even in the punishments you touch the earth, I see the abyss of Your mercy, because by punishing us here on earth, you free us from eternal punishment. Rejoice, all creation, because you are closer to God in His infinite mercy than an infant in the mother’s heart. O God, who is nothing but mercy for the greatest sinners, sincerely repentant; the greater the sinner, the greater the right to God’s mercy. [Journal. 423]

Fra dagbogen til s. Faustyna:
Ros Herren for alt og pris hans nåde, for hans godhed har ingen ende. Alt vil gå bort, og du har ingen grænse for hans nåde; selvom vrede kommer til at måle, har du ingen mål i nåde. Åh herregud, selv i de straffe, du rører jorden, ser jeg afgrunden for din barmhjertighed, for ved at straffe os her på jorden frigør du os fra evig straf. Glæd dig over hele skabelsen, fordi du er tættere på Gud i hans uendelige barmhjertighed end et spædbarn i mors hjerte. O Gud, som ikke er andet end barmhjertighed for de største syndere, oprigtigt angrende; jo større synder, jo større er retten til Guds nåde. [Tidsskrift. 423]

ROSENKRANS-BØNNENKorsets Tegn / The Sign of the Cross / Signum Crucis

  I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.  Amen.

Den Apostolske Trosbekendelse / The Apostles’ Creed / Credo

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den almægtige,
himmelens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.

Fader vor / Our Father / Pater Noster

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget blive dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed.
Amen.
Hil dig Maria / Hail Mary / Ave Maria
These are the 3 prayed on the pendant.
Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som forøge vor tro.
Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen. 
 Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som styrke vort håb.
Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen. 
Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus, som opflamme vorkærlighed.
Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.

Ære være Faderen / 
Glory Be / Gloria Patri
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Vi beder Fader Vor på den første perle.
På hver af de følgende 10 perler beder vi Hil dig Maria.
Efter den 10. perle beder vi Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden…
Jesus Kristus /  Oh, My Jesus / Fatima Prayer
Jesus Kristus, tilgiv os vore synder, frels os fra helvedes ild, før alle sjæle ind i Himlen, især dem, der trænger mest til Din barmhjertighed.

Hil dig Dronning / Hail, Holy Queen / Salve Regina
Hil dig, o dronning. Hil dig, miskundheds moder.
Vot liv, vor glæder og vort håb, vær hilset.
Til dig vi råber. Evas landflygtige sønner:
fra tårernes dale med suk og med klage stedse bønnen mod dig stiger:
O bønhør os, du vort værn og tilflugt.
Se til os ned med mildt og kærligt moderblik i vor elendighed.
Og når engang vi af fangenskabet ska udløses,
lad os din søn, vor Herre Jesus skue.
O gode, o milde, o kære Jomfru Maria.

Mysterierne / The Mysteries of the Holy Rosary
Glædelighedens / The Joyful Mysteries
1. Bebudelsen
Marias bebudelse: Englen kommer til Jomfru Maria og fortæller, at hun skal være mor til Guds søn. Selvom Maria ikke forstår, hvordan det skal gå til, siger hun ja til Gud: “Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord.” Englen fortæller også, at hendes slægtning Elisabet i en høj alder er blevet gravid og nu er i sjette måned: “intet er umuligt for Gud”.

På hver af de første 10 perler efter Jesus… beder vi:
som du undfangede ved Helligånden (Lk 1,35)
2. Besøgelsen
Jomfru Marias besøg hos Elisabeth. Maria besøger Elisabet og bliver dér nogle måneder for at hjælpe hende. Da Elisabeth hører Marias stemme, fyldes hun af Helligånden og råber: “Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt!” Maria svarer ved at lovprise Gud: “Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde: For herefter skal alle slægter prise mig salig, thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.”

På de næste 10 perler:
som du bar ved dit besøg hos Elisabeth (Lk 1,39-56)
3. Jesu fødsel
Jesu fødsel i stalden i Betlehem. Maria føder Jesus i stalden i Betlehem, for der var ikke plads til dem andre steder. Hun svøber ham og lægger ham i en krybbe. Guds søn, Frelseren, er blevet menneske for vor skyld. Engle fortæller det glade budskab til hyrder på marken, og de kommer og lovpriser Gud.

På de næste 10 perler:
som du fødte i stalden i Bethlehem (Lk 2,1-20)
4. Fremstillingen i templet
Jesu fremstilling i templet i Jerusalem.  Sammen med Josef tager Maria til templet i Jerusalem og ofrer 2 duer, sådan som Moseloven befaler. I templet møder de en gammel mand ved navn Simeon, der tager barnet i sine arme og takker Gud for, at han har fået lov til at se Frelseren. Også en gammel kvinde, Anna, priser Gud og fortæller alle om barnet.

På de næste 10 perler:
som du ofrede i templet (Lk 2,22-24)
5. Genfindelsen i templet
Jesus genfindes i templet. Hvert år tager Josef, Maria og Jesus til Jerusalem for at fejre påske. Da Jesus er 12 år gammel, bliver han væk fra Maria og Josef på vejen hjem fra Jerusalem. Da de tre dage senere finder ham i templet og taler bebrejdende til ham, svarer Jesus: “Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?”. Maria forstår det ikke, men gemmer alle ordene i sit hjerte.

På de sidste 10 perler:
som du genfandt i templet. (Lk 2,41-52)Lysets / The Luminous Mysteries
1.  Jesu dåb i Jordan
 Inden Jesus begynder sin forkyndelse om Guds rige lader han sig selv døbe af Johannes for at indvi vandet hvorved mennesket bliver døbt i og bliver Guds børn.

På de næste 10 perler:
som blev døbt i Jordan(Lk 3,21-22)
2.Jesu første under ved bryllup i Kana

 Jesu forvandler vand til vin takket være Jomfru Marias indgriben og fører således disciplene til troen.

På de næste 10 perler:
som forvandlede vand til vin i Kana(Joh 2,1-12)
3.Jesu forkyndelse af Guds rige og hans kald til omvendelse
 Jesus vandrer og forkynder lysets rige for hele Israel og kalder folk til at gå ind ved at omvende sig.

På de næste 10 perler:
som forkyndte Guds Rige(Matt 9,35)
4.Jesu forklarelse på Tabors bjerg
 Jesus lader Peter, Johannes og Jakob beskue sig selv i sin guddommelige herlighed i selskab med Moses og Elia og åbenbarer for dem Faderens elskede søn og sin sendelse som den lidende tjener.

På de næste 10 perler:
som blev forklaret på bjerget(Lk 9,28-36)
5.Jesu indstiftelse af Eukaristien
 Jesus indstifter kærlighedens sakramente ved sin ofren sig selv som føde og drik.

På de næste 10 perler:
som indstiftede Eukaristien.(Mk 14,17-25)
Smertens / The Sorrowful Mysteries
1. Jesu dødsangst i Getsemane have.
  Efter det sidste aftensmåltid går Jesus med sine disciple til Getsemane have: Jesus ved, Han snart skal dø, og Han beder disciplene våge og bede sammen med ham. Men disciplene falder i søvn, og Jesus er alene med sin dødsangst: “Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din.”

På de næste 10 perler:
som svedte blod for os (Lk 22,44)
2. Jesu hudstrygelse.
Jesus bliver taget til fange og ført til Pontius Pilatus, der forhører ham. Pilatus finder ikke Jesus skyldig, men lader sig alligevel til at dømme Ham til døden og lade Ham piske.

På de næste 10 perler:
som blev hudstrøget for os (Joh 19,1)
3. Jesu tornekroning.
  Soldaterne fletter en krone af tornegrene og sætter den på Jesu hoved. De hænger en purpurkappe om hans skuldre, slår Ham og spotter Ham.

På de næste 10 perler:
som blev tornekronet for os (Joh 19,2)
4. Jesu korsvej
Jesus er dømt til at dø på korset. Han skal selv bære det til Golgata, hvor Han skal korsfæstes. Soldaterne tvinger en mand ved navn Simon til at hjælpe Jesus med at bære korset.

På de næste 10 perler:
som bar det tunge kors for os (Joh 19,17)
5. Jesu korfæstelse og død.
Soldaterne korsfæster Jesus sammen med to røvere, én på hver side af Ham. Da Jesus skal dø, siger Han: “Det er fuldbragt”, bøjer hovedet og opgiver ånden.

På de næste 10 perler:
som blev korsfæstet for os(Joh 19,18)
Herlighedens / The Glorious Mysteries
1. Jesu opstandelse fra de døde
  Tre dage efter korsfæstelsen opstår Jesus fra de døde. Han viser sig først for Maria Magdalene og siden for alle disciplene.

På de næste 10 perler:
som opstod fra de døde (Lk 24,6)
2. Jesu Himmelfart.
Jesus stiger op til Himlen for at trone ved Faderens højre hånd og gøre en plads rede til alle, som tror på Ham.

På de næste 10 perler:
som opfor til Himlen (Apg 1,9-11)
3. Helligåndens udgydelse
 Pinsedag er disciplene forsamlede i Jerusalem. Pludselig lyder der en voldsom susen, og tunger som af ild viser sig og sætter sig på hver enkelt. Det er Helligåndens komme, som Jesus har forudsagt. Opfyldt af Helligånden prædiker disciplene uden frygt om Jesus Kristus for alle menensker.

På de næste 10 perler:
som nedsendte Helligånden (Apg 2,1-13)
4. Jomfru Marias optagelse i Himlen
For at Maria skulle blive værdig til at være Jesu mor, beskyttede Gud hende mod arvesynden. Gennem hele sit jordiske liv var Maria tæt forenet med Jesus. For at fuldende denne forening optager Jesus sin mor med legeme og sjæl i Himlen.

På de næste 10 perler:
som optog dig i Himlen (1.Kor 15,22-23)
5. Jomfru Marias kroning i Himlen
 Jesus kroner sin mor Maria i Himlen. Det vil sige, at hun som den første får fuldstændig del i Hans opstandelses herlighed. Som Himlens Dronning går hun nu i forbøn for os hos sin Søn.

På de næste 10 perler:
som kronede dig i Himlen(Åb 12,1)

Offentliggjort af Amourcratez

King Emperor in Amourcratia

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create your website with WordPress.com
Kom igang
%d bloggers like this: